White Space Art Asia | Ronald Apriyan_Samurai x = Rorouni Kenshin_Acrylic on Canvas_200x150 cm_2021 (White Space Art Asia).jpg | White Space Art Asia

Ronald Apriyan_Samurai x = Rorouni Kenshin_Acrylic on Canvas_200x150 cm_2021 (White Space Art Asia).jpg

`